VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Datum:8.12.2017

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
společnosti STUDIO H+H s.r.o. IČ: 03522865, se sídlem Závodu Míru 306/184, 360 17 Karlovy Vary (dále jen „VOP“)


I. Všeobecné obchodní podmínky

1.1 Tyto VOP vymezují právní vztahy a podrobnou úpravu práv a povinností smluvních stran vzniklých v souvislosti s uzavřením smluv o dílo (dále také jen „smlouva“), které uzavírá společnost STUDIO H+H s.r.o., IČ: 03522865, se sídlem Závodu Míru 306/184, 360 17 Karlovy Vary (dále jen „zhotovitel“) jako zhotovitel se svými zákazníky jako objednateli, přičemž tyto VOP se vztahují na veškerý sortiment zhotovitele (vrata, rolety, žaluzie, dveře, zámečnické prvky).

1.2 Tyto VOP se vztahují i na případy, kdy předmětem smlouvy o dílo, příp. pouze části předmětu takové smlouvy je dodávka zboží či materiálů vyrobených jinými osobami než společností STUDIO H+H s.r.o. a smluvní vztah by bylo možné posoudit jako kupní smlouvu a zhotovitel vystupuje v těchto smluvních vztazích jako prodávající.

1.3 Tyto VOP tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem. Obsahuje-li smlouva o dílo úpravu odlišnou od těchto VOP, použijí se vždy přednostně ustanovení smlouvy o dílo.


II. Uzavření smlouvy

2.1 Návrh na uzavření smlouvy může mít formu nabídky. Doručená nabídka druhé smluvní straně je návrhem na uzavření smlouvy. Nabídka musí být písemná, doručena druhé straně prostřednictvím pošty, faxu, e-mailu nebo fyzickým předáním.

2.2 Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že přijetím nabídky ve lhůtě v ní uvedené, jinak ve lhůtě přiměřené, nebo akceptací skutečnosti, že zhotovitel započne provádění díla, nebo složením zálohy ceny díla či jiným konkludentním jednáním, došlo k uzavření smlouvy o dílo, a současně tím stvrzuje svůj souhlas s těmito VOP.


III. Předmět smlouvy

3.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu.

3.2 Vznikne-li při provádění díla potřeba provést na předmětu díla nebo v souvislosti s prováděním díla další práce nebo dodat další věci určené pro provedení díla v nabídce nebo ve smlouvě neuvedené, dojde mezi stranami k jednání o změně a doplnění předmětu díla včetně změny ceny díla, event. bude o takovém rozšířeném předmětu díla sjednán dodatek ke smlouvě nebo bude uzavřena nová smlouva. Za písemnou změnu smlouvy týkající se předmětu díla se také považuje, když zhotovitel dle návrhu objednatele rozšířený nebo změněný předmět díla provede nebo dodá další věci určené k provedení díla, tyto práce a věci uvede v předávacím protokolu při dokončení a předání díla, který bude potvrzen oběma smluvními stranami.


IV. Cena díla a platební podmínky

4.1 Cena za zhotovení díla a jeho montáž je sjednána dohodou stran.

4.2 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli zálohu na cenu díla (dále jen „záloha“) ve výši sjednané ve smlouvě, jinak ve výši min. 30 % ceny díla.

4.3 Záloha je splatná v hotovosti při uzavření smlouvy, není-li stranami písemně sjednána jiná lhůta splatnosti nebo způsob úhrady.

4.4 Doplatek celkové ceny díla je objednatel povinen zaplatit v hotovosti při předání díla, nebyla-li mezi stranami písemně sjednána jiná lhůta splatnosti nebo způsob úhrady.

4.5 V případě dohody stran, že zaplacení zálohy nebo doplatek celkové ceny budou provedeny převodem na účet zhotovitele, jsou záloha nebo doplatek celkové ceny zaplaceny dnem připsání peněžní částky na účet zhotovitele.

4.6 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele úplným zaplacením ceny díla. V případě, že objednatel neuhradí doplatek ceny díla při předání díla (nebyla-li sjednána splatnost pozdější), je zhotovitel oprávněn předmět díla demontovat a naúčtovat objednateli náklady spojené s demontáží, montáží, opravou apod. a dále požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

4.7 Za každý, i započatý týden prodlení se zaplacením ceny díla se objednateli zkracuje záruka na dílo o 2 měsíce.


V. Doba plnění díla

5.1 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednané době, příp. v době přiměřené s přihlédnutím k povaze díla a skutečně zjištěnému stavu věci, na které je prováděn předmět díla, a v závislosti na termínu dodávek věcí určených k provedení díla od jejich výrobců nebo dalších subdodavatelů.

5.2 Zhotovitel je oprávněn provádění díla přerušit po dobu, kdy bude objednatel v prodlení s úhradou jakýchkoliv již splatných pohledávek zhotovitele za objednatelem. O tuto dobu se prodlužuje termín provedení díla.

5.3 Termín provedení díla se rovněž prodlužuje o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dílo provádět z důvodů nastalých na straně objednatele, nebo z důvodů, které vznikly nezávisle na vůli zhotovitele a brání mu ve splnění povinnosti, zejména z důvodů zapříčiněných vyšší mocí, stavební nepřipravenosti objednatele, havárie na výrobních zařízeních zhotovitele, nedostatku pracovních sil zhotovitele, materiálů nebo z důvodu prodlení subdodavatelů zhotovitele s dodáním věcí určených k provedení díla, nebo v případě následné změny požadavků objednatele na dílo či z důvodu provádění technických změn na díle na žádost objednatele.

5.4 Do doby plnění díla se nezapočítávají státní svátky, které připadají na pracovní dny, v případě vánočních svátků pak období od 22.12. do 3.1., o které se termín provedení díla prodlužuje.

5.5 Ani v jednom z případů uvedených v odst. 5.2, 5.3, 5.4 a 6.4 nenese zhotovitel odpovědnost za vzniklou škodu.

5.6 V případě nesplnění dodací lhůty mimo případy uvedené v odst. 5.2, 5.3, 5.4 a 6.4 má objednatel právo účtovat smluvní pokutu 0,1% za každý den prodlení.


VI. Podmínky provedení díla

6.1 Zhotovitel je povinen provést dílo dle požadavků objednatele specifikovaných ve smlouvě. Pokud není ve smlouvě sjednáno jinak, zhotovitel provede dílo v souladu s technickými listy daného výrobku. Zhotovitel ručí za věcné a odborně správné provedení prací a za to, že provedené dílo má obvykle předpokládané vlastnosti odpovídající platným ČSN normám a vyhláškám, které je povinen dodržovat.

6.2 Objednatel je povinen předat zhotoviteli veškeré potřebné informace a podklady, které mohou ovlivnit realizaci díla nebo její kvalitu, zejména přesné určení vedení inženýrských sítí, informaci o tom, kde je čistá nula, vágrys a jaká bude skladba podlahy, tloušťka budoucího zateplovacího systému a další informace potřebné ke zdárnému dokončení díla.

6.3 V případě nedodržení písemně dohodnutých povinností objednatele či zjištění rozdílnosti použitých stavebních materiálů stavby, pro kterou má být dílo dodáno, může zhotovitel objednateli dodatečně fakturovat prokazatelně vzniklé vícenáklady.

6.4 Objednatel je povinen zajistit zpevněnou přístupovou cestu k místu montáže díla a umožnit zhotoviteli přístup na místo montáže. V případě nesplnění této povinnosti se přiměřeně o dobu prodlení objednatele se splněním této povinnosti prodlužuje termín dokončení díla, zhotovitel se po tuto dobu nemůže dostat do prodlení a neodpovídá za žádné škody způsobené porušením uvedené povinnosti objednatele.

6.5 Objednatel je povinen zabezpečit pro zhotovitele možnost napojení na odběr el. energie a užitkové vody.

6.6 Objednatel zodpovídá za to, že řádný průběh provádění díla nebude rušen neoprávněnými zásahy třetích osob.

6.7 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků.

6.8 V případě, že objednatel poskytne zhotoviteli za účelem provedení díla či jeho montáži k využití své technické zařízení nebo zařízení, které má dočasně k dispozici, např. lešení, montážní plošinu, vysokozdvižný vozík apod., odpovídá objednatel zhotoviteli za to, že toto zařízení svým technickým stavem a využitím splňuje všechny požadavky kladené na něj právními předpisy.


VII. Předání a převzetí díla

7.1 O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol.

7.2 Nepřevezme-li objednatel dokončené dílo nebo odmítne-li jej převzít, považuje se dílo za převzaté dnem, kdy objednatel jeho převzetí svým jednáním či pasivitou zmařil. Dílo je dokončené, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

7.3 Objednatel převezme dílo i v případě, že vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání sjednaným nebo obvyklým způsobem. Tyto vady a nedodělky budou sepsány v předávacím protokolu s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění. Výskyt vad a nedodělků na díle nebránící jeho řádnému užívání nemá vliv na právo zhotovitele na úhradu ceny díla.

7.4 Objednatel je oprávněn odepřít převzetí díla pouze v případě zjištění takových vad a nedodělků, které brání v užívání předmětu díla sjednaným nebo obvyklým způsobem.

7.5 Za předání díla se rovněž považuje okamžik, kdy zhotovitel i objednatel podpisem potvrdí na předávacím protokole soupis provedených prací a dodaných věcí určených k provedení díla. Potvrzením předávacího protokolu obě strany stvrzují řádné provedení díla ve sjednaném rozsahu.


VIII. Záruka za jakost díla, reklamace vad

8.1 Společnost STUDIO H+H s.r.o. u některých svých výrobků nabízí prodlouženou záruku, jejíž délka a podmínky, za kterých je poskytována, jsou přesněji popsány ve smlouvě o dílo nebo záručním listu, který bude objednateli předán při předání díla.

8.2 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z vady díla, která se vyskytne u tohoto díla v době stanovené v záručním listu daného výrobku nebo smlouvě. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla objednateli.

8.3 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost nebo zákonná odpovědnost zhotovitele za vady, je objednatel povinen reklamovat u zhotovitele písemně, a to v souladu s platnou legislativou.

8.4 Objednatel souhlasí s tím, že lhůta, ve které je zhotovitel povinen oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či ne a z jakých důvodů, činí 30 dnů od doručení reklamace. Pokud se zhotovitel v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že uznává reklamaci v plném rozsahu. Objednatel dále souhlasí s tím, že lhůta pro vyřízení reklamace po jejím uznání ze strany zhotovitele činí 30 dnů od doručení reklamace, tato lhůta může být však prodloužena až na 60 dnů s přihlédnutím k charakteru vady, dostupnosti náhradních dílů nebo reakci subdodavatelů zhotovitele.

8.5 V případě neuznání reklamace může zhotovitel naúčtovat objednateli vzniklé náklady spojené s touto neoprávněnou reklamací a objednatel je povinen tyto vzniklé náklady uhradit.

8.6 Objednatel bere na vědomí, že není oprávněn ve smyslu ust. § 2108 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník nezaplatit část ceny díla, s jejíž úhradou je v prodlení v okamžiku, kdy se vada díla projevila.

8.7 Vady díla jsou posuzovány podle platných ČSN norem, technických listů daného výrobku a u stínící techniky následně dle produktových listů vytvořených Sdružením výrobců stínící techniky a jejich částí.


IX. Odstoupení od smlouvy

9.1 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy:

  1. a) v případě nezaplacení sjednané zálohy ceny díla,
  2. b) v případě porušení jakékoliv z povinností objednatele stanovených v článku VI. těchto obchodních podmínek,
  3. c) v případě, že objednatel odmítne převzít dokončené dílo.

9.2 V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele z důvodů uvedených v bodu 9.1 písm. b) nebo c) těchto obchodních podmínek je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla, přičemž z této ceny se odečte, co zhotovitel ušetřil neprovedením díla v plném rozsahu.

9.3 V případě, že k uzavření smlouvy o dílo došlo mimo prostory obvyklé k podnikání zhotovitele, tj. mimo prostory provozovny zhotovitele, má objednatel, který vystupuje ve smlouvě o díle uzavřené se zhotovitelem jako spotřebitel právo od smlouvy písemně odstoupit do 14ti dnů od jejího uzavření. V případě, že dosud nedošlo k dodání a montáži díla zhotovitelem, má objednatel právo od smlouvy písemně odstoupit do jednoho měsíce od jejího uzavření. To neplatí v případech, kdy si objednatel výslovně sjednal návštěvu zhotovitele za účelem objednávky. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy o dílo ve 14ti denní lhůtě, během které zhotovitel již započal na žádost objednatele s plněním dle smlouvy, je objednatel povinen zhotoviteli uhradit poměrnou část ceny díla provedeného do okamžiku odstoupení od smlouvy. Písemné odstoupení od smlouvy je objednatel povinen doručit zhotoviteli na adresu STUDIO H+H s.r.o., Závodu Míru 306/184, 360 17 Karlovy Vary. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele dle tohoto bodu obchodních podmínek je zhotovitel povinen objednateli vrátit zaplacenou zálohu, sníženou o odpovídající náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti se započetím realizace díla.


X. Závěrečná ustanovení

10.1 Právní vztahy vzniklé mezi zhotovitelem a objednatelem z titulu smlouvy o dílo se řídí hmotným právem České republiky. Právní spory vzniklé z takových vztahů budou rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

10.2 Spory mezi zhotovitelem a objednatelem, který je spotřebitelem, vyplývající ze smlouvy lze také řešit mimosoudní cestou prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

10.3Jakákoliv ujednání o smluvní pokutě obsažená ve smlouvě o dílo nebo v těchto VOP nemají vliv na právo poškozené strany požadovat náhradu škody vzniklé porušením povinností, pro něž byla pokuta sjednána.

10.4 V případě, že se některé ustanovení smlouvy o dílo nebo těchto VOP stane nebo bude prohlášeno za neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nebude mít tato skutečnosti vliv na platnost, účinnost či vymahatelnost ostatních ustanovení smlouvy o dílo a těchto VOP.

10.5 STUDIO H+H s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv tyto VOP změnit či doplnit. Změny či úpravy budou objednateli sděleny vhodným způsobem, aktuální úplné znění VOP bude vždy k dispozici na internetových stránkách zhotovitele. Objednatel může vyjádřit svůj nesouhlas se změnou VOP písemným sdělením doručeným zhotoviteli ve lhůtě 30 dnů od uveřejnění změny VOP na internetových stránkách zhotovitele, tj. od doby, kdy se objednatel mohl se změnou seznámit. Nestane-li se tak, nabývají VOP účinnosti ke dni v nich uvedeném, pokud objednatel po sdělení změn VOP pokračuje v přijímání služeb poskytovaných zhotovitelem tak, že z okolností dané situace je zřejmé, že si i nadále přeje ve smluvním vztahu se zhotovitelem pokračovat.

10.6 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 15.5.2017 a ke stejnému dni nahrazují dosavadní obchodní podmínky, není-li stanoveno jinak.Vzorkové prodejny
E-shop
Srdečně Vás zveme do naší nově otevřené prodejny stínící a vratové techniky v Karlových Varech, Moskevské ul., kde si můžete prohlédnout vyzkoušet vnitřní i venkovní rolety a žaluzie, látkové rolety plissé, japonské stěny, markýzy a pergoly a další sortiment.
Více info
E-shop
E-shop
Většinu našeho sortimentu můžete zakoupit jednoduše z pohodlí domova v eshopu.
www.kovopolotovary.cz
Kontakty

Prodejna a centrální sklad
Závodu Míru 306/184
360 17 Karlovy Vary - Stará Role
Mapa

Showroom stínící techniky
Moskevská 40
360 01 Karlovy Vary
Mapa

+420 770 623 300

studioHH na Facebooku

zaluzie@studioHH.cz

© 2015 - 2022 STUDIO H+H
Vratová a stínící technika Karlovy Vary
;

Používáme soubory cookies

Tato webová stránka ukládá data, jako jsou soubory cookie, aby umožnila základní fungování stránek, jakož i marketing, personalizaci a analýzu. Nastavení můžete kdykoli změnit nebo přijmout výchozí nastavení.